Piekarz

Nauka zawodu „piekarz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta.

W małych piekarniach występują kontakty z odbiorcami pieczywa przy sprzedaży większych jego partii. Czas pracy piekarza zależy od otrzymanego zlecenia. W zawodzie tym dominują czynności zrutynizowane, ale ze względu na różnorodność surowców może się zdarzyć, że piekarz musi podjąć decyzję o zmianach w procesie technologicznym. Praca piekarza wiąże się z odpowiedzialnością za magazyny i urządzenia, za surowce użyte do wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkują chleb i bułki do spożycia przez ludzi, można więc powiedzieć, że są odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.

Przykładowe zadania zawodowe to:

  • przygotowanie surowców do produkcji,
  • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa,
  • dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa,
  • wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich,
  • schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa,
  • dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji,
  • ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm,
  • zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach,

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.