STATUT ZAWODOWEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ

S T A T U T

Zawodowej Szkoły Branżowej I stopnia
Cechu Rzemiosł Różnych

w Nowym Targu

Obowiązuje od dnia 10.02.2021 r.

Rozdział I

NAZWA  SZKOŁY

§ 1

 1. Zawodowa Szkoła Branżowa I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu (zwana dalej Szkołą) mająca siedzibę w Nowym Targu ul. Szaflarska 9 jest szkołą niepubliczną
  w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 „Prawo oświatowe” r.(zwanej dalej ustawą).
 2. Osobą prowadzącą szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu ul. Szaflarska 9 (zwany dalej Cechem).
 3. Szkoła jest trzyletnią branżową szkołą I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej.
 4. Szkoła może prowadzić oddziały wielozawodowe dla pracowników młodocianych w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, monter konstrukcji budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter stolarki budowlanej, lakiernik samochodowy, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, zegarmistrz, złotnik-jubiler, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, przetwórca mięsa, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, kuśnierz, tapicer, obuwnik, kierowca mechanik i ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

 1. Szkoła w swojej pracy kieruje się obowiązującym prawem, rozporządzeniami organów     nadzorujących pracę szkoły, dobrem ucznia, poszanowaniem jego godności, troską o jego rozwój intelektualny, fizyczny i jego zdrowie.
 2. Podstawowym zadaniem szkoły jest:
 1. kształtowanie właściwych postaw etycznych opartych na chrześcijańskim systemie wartości:
 • kultura osobista – zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego człowieka – wyrażona przez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń itd.,
 • odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, nauczyciela itp.),
 • pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość,
 • wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących z różnych powodów,
 • dążenie do budowania więzi między pokoleniami ( uczeń – nauczyciel, dzieci – rodzice),
 • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec wyznawców różnych religii,
 • przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju, szacunek dla pracy – nauki, uczciwość, rzetelność, aktywność  społeczna, bezinteresowność,
 • uświadomienie, że wszyscy należymy do wspólnoty ogólnoludzkiej,
 • umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna
  i tajemnic, zdrowy wypoczynek,
 • zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwanie jasnego i pewnego światopoglądu, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności (na miarę własnych możliwości).
 1. rozwijanie postaw obywatelsko-patriotycznych:
 • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa,
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego, szkoły,
 • wpajanie szacunku i hołd dla bohaterów narodowych,
 • kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla otaczającego ją środowiska,
 • kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta
  i szkoły,
 • kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych (np. 3 maja, 11 listopada),
 • poznawanie historii i tradycji rodzinnego miasta (legendy, dzieje, nowotarżanie zasłużeni dla rozwoju miasta we wszystkich dziedzinach),
 • kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo
  w akcjach charytatywnych.
 1. wychowanie zdrowotne i ekologiczne:
 • kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,
 • wyrabianie nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności obsługiwania własnej osoby,
 • kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu,
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych,
 • uświadamianie wychowankom sensu i wagi szacunku dla środowiska naturalnego człowieka,
 • wytwarzanie nawyków szacunku dla wszystkich form otaczającej nas przyrody,
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
 • uświadamianie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,
 • wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach
  na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego,
 1. przygotowanie do życia w rodzinie:
 • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
 • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu,
 • przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i rozumienia jego przejawów fizycznych
  i psychicznych,
 • wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa
  i przyjaźni,
 • współpraca z rodzicami w przygotowaniu ich dzieci do trudności okresu dojrzewania.
 1. działania profilaktyczne – zapobieganie zjawiskom odbiegającym od normy:
 • odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych
  oraz środków przekazu (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, pornografia),
 1. szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie,
 2. przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia
  w warunkach współczesnego świata,
 3. wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia,
  a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,
 4. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 1. Szkoła kieruje samodzielną nauką ucznia przez:

a)        zapoznanie ucznia z programami nauczania i minimami programowymi,

b)        poinformowanie o kryteriach i zasadach oceniania,

c)        pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki, poradniki, periodyki i inne materiały,

d)        udzielanie porad w sprawie nauki w szkole zaocznej w drodze korespondencji
lub bezpośrednio.

 1. Zajęcia z uczniami odbywają się w ciągu 5 dni w tygodniu.

Tygodniowy wymiar godzin nauczania reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach zawodowych.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na tej podstawie we współpracy z cechem i rodzicami, społecznością uczniowską, a w szczególności:

a)        umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do wykonywania zawodu w tym pracownika wykwalifikowanego bądź czeladnika, a także do podjęcia dalszego kształcenia w szkole branżowej II stopnia lub liceum na podbudowie programowej szkoły branżowej I stopnia,

b)        uchylony

c)        rozwija dociekliwość poznawczą, uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz umiejętność postrzegania, myślenia i posługiwania się zdobytą wiedzą,

d)        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie, stosownie do możliwości, predyspozycji, warunków i wieku uczniów,

e)        kształtuje prawość charakteru, poszanowanie norm społecznych  i prawnych oraz godność własnej osoby i drugiego człowieka,

f)        umożliwia słuchaczom podtrzymywanie i pogłębianie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej,

g)        sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami,

h)        udziela uczniom pomocy poprzez działalność nauczyciela-wychowawcy, pedagoga szkolnego i poradnię społeczno – zawodową,

 1. sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,
 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno – pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych,
 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
  w ustawie Prawo Oświatowe, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

§ 2

 1. Szczegółowe treści i działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym są opisane całościowo w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym. Ich realizacja jest zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

§ 3

 1. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.
  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom, ich rodzicom polega na:
 1. diagnozowaniu środowiska ucznia, rozpoznawaniu potencjalnych możliwości
  oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwia ich zaspokajanie,
 2. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 3. wspieraniu ucznia wybitnie zdolnego,
 4. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej,
 6. wspieraniu rodziców w rozpoznawaniu problemów wychowawczych, podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. udzielaniu pomocy materialnej.
 1. Szczegółowe działania w tym zakresie określa szkolny program wychowawczo- profilaktyczny, będący źródłem corocznych analiz.

§ 4

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uchwala rada pedagogiczna dokonując jego ewaluacji.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY, ZASADY ICH DZIAŁANIA I WSPÓŁPRACY

§ 1

 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • komitet rodzicielski,
 1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły będący nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne
  i co najmniej 5-cio letni staż pracy pedagogicznej, lub nauczycielem akademickim z co najmniej 5-cio letnim stażem pracy.
 2. Dyrektora szkoły do kierowania szkołą powołuje Cech Rzemiosł Różnych.
 3. Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opiniuje przyjęcia i zwolnienia nauczycieli,
 3. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 6. sprawuje opiekę nad uczniami, oraz stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 7. opiniuje przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 8. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 9. może skreślić ucznia niepełnoletniego z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, a ucznia pełnoletniego
  w formie decyzji,
 10. wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych i poleceń cechu,
 11. dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego
  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 12. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 13.  tworzy zespoły przedmiotowe i wychowawcze oraz powołuje ich przewodniczących,
 14. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie,
 15.  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 16. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
  o działalności szkoły,
 1. podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać
  od początku następnego roku,
 2. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
  na terenie szkoły,
 3. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 4. może skreślić ucznia z listy uczniów w formie decyzji jeżeli utracił on status pracownika młodocianego.
 1. Dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim w zakresie wykonywania swoich obowiązków.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 2

Rada Pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:

a)        przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

b)        w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole
oraz pracownicy zakładów pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskiej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły,

c)        rada pedagogiczna odbywa posiedzenia plenarne przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania,
po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

d)        zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

e)        dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego raz w roku w terminie do 31 sierpnia,

f)        Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. Powiadamia
i informuje wszystkich członków rady o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem rady.

 1. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 4. uchylony
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 8. uchylony
 9. uchylony
 10. uchylony
 11. uchylony
 12. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy opiniowanie:
 1. uchylony
 2. uchylony
 3. organizacji pracy szkoły, w tym  zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
 4. wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 5. propozycji dyrektora szkoły w sprawach  przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 6. uchylony
 7. programu wychowawczo – profilaktycznego,
 8. uchylony
 9. średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe z własnych środków,
 10. uchylony
 11. ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkole,
 12. uchylony
 13. uchylony
 14. uchylony
 15. uchylony
 16. uchylony
 17. uchylony
 18. uchylony
 19. uchylony
 20. programów nauczania zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,
 21. podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje.
 1. Dyrektor ma prawo wstrzymać w całości lub części wykonanie sprzecznej z prawem uchwały rady powiadamiając o tym niezwłocznie organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.
 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
 3. uchylony
 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Rada pedagogiczna sama ustala regulamin swojej działalności.
 6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala statut szkoły.

§ 3

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski będący jej organem społecznym, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Samorząd szkolny może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:

a)        prawo do zapoznania się z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)        prawo do organizacji życia szkolnego sprzyjającego rozwojowi i zaspakajaniu własnych zainteresowań,

d)        prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)        prawo do organizowania działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej w porozumieniu
z dyrektorem,

f)        prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 4. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczególne zasady działania wolontariatu  
  w szkole określa regulamin wolontariatu, będącym odrębnym dokumentem.

§ 4

Komitet Rodzicielski

 1. W szkole może działać komitet rodzicielski stanowiący społeczny organ szkoły, będący reprezentacją rodziców uczniów.
 2. Komitet rodzicielski może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły komitet rodzicielski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określi regulamin komitetu rodzicielskiego uchwalony przez komitet rodzicielski
  i niesprzeczny ze statutem szkoły.

§ 5

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami:

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia młodzieży.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły i klasy,
 2. znajomości prawa szkolnego,
 3. uzyskiwania na każdym etapie kształcenia rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,
 4. przekazywania dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
 1. Nauczyciele i wychowawcy doradzają rodzicom w rozwiązywaniu problemów rozwojowych uczniów.
 2. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, oraz dyskusji powinny być organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami informacje o uczniu podaje się listownie za pomocą sekretariatu biura Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu.
 4. Rodzice mają obowiązek:
 1. uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez szkołę,
 2. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewnić warunki umożliwiające przygotowanie się dziecka do zajęć.

§ 6

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji.
 2. Sprawy rozstrzygane są w oparciu o stosowne dla sporu akty prawne.
 3. Strony będące w sporze dążą do porozumienia i rozstrzygnięcia sporu.
 4. Odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu.
 5. Strony mogą korzystać z niezależnych ekspertów i przedstawiać ich opinie.

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 1

 1. Dysponowanie, zarządzanie i nadzór nad działalnością szkoły sprawuje z ramienia Cechu Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych, który w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły.
 2. Zarząd Cechu na wniosek Kierownika Biura Cechu:

a)        powołuje dyrektora do kierowania szkołą,

b)        powierza dyrektorowi nadzór nad działalnością szkoły,

c)        współfinansuje działalność szkoły,

d)        zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, pracy, opieki i wychowania,

e)        zapewnia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

f)        zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły.

§ 2

 1. Pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu na wniosek dyrektora szkoły.
 2. W celu realizacji zadań wynikających z potrzeb administracyjno – gospodarczych, budżetowo – finansowych, higieniczno – sanitarnych, bezpieczeństwa szkoły zatrudnia się pracowników
  na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami.
 3. Zakres obowiązków ww. pracowników określają imienne przydziały czynności, które znajdują się w ich teczkach osobowych.

§ 3

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Zarząd Cechu lub na wniosek Rady Pedagogicznej przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu stosowną uchwałą.

§ 4

 1. Szkołę reprezentuje dyrektor szkoły, wraz z Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 1

 1. Podstawą organizacji nauczania jest arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu pracy i planu pracy szkoły ustalonego przez radę pedagogiczną
  i zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
  i ich przydział zadań obowiązkowych i nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 2

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie przez kandydata gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz odpowiedni do wykonywania przyszłego zawodu stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim.
 2. Do szkoły mogą uczęszczać młodociani pracownicy warsztatów szkolnych oraz innych zakładów.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły winni złożyć wymagane dokumenty
  w sekretariacie cechu zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub kierownik biura cechu może przedłużyć terminy ubiegania się o przyjęcie. W razie potrzeby przeprowadza się egzaminy ustne lub rozmowy kwalifikacyjne.
 4. Uczniowie szkoły są podzieleni na klasy, których liczebność nie powinna przekraczać 30 i nie powinna być mniejsza niż 18 osób i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zdecydować
  o organizacji kształcenia mniejszą, lub większą liczbą uczniów od wymienionych.

§ 3

 1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów
  i nauczycieli

§ 4

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym
  są podstawową formą pracy szkoły. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut.
 2. Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego w czasie zajęć praktycznych jest zgodny
  z kodeksem pracy.
 3. Zajęcia teoretyczne wymagające specjalnych warunków nauki mogą być przeprowadzone
  przy podziale oddziałów na grupy z uwzględnieniem możliwości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

 1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków budżetowych
  lub specjalnych.
 2. Szkoła może na wniosek zainteresowanych zorganizować dodatkowe zajęcia opłacane przez ich uczestników.

2 a. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i imprez szkolnych opiekę nad  
       uczniami sprawuje:

 • organizator zajęć,
 • kierownik wycieczki,
 • towarzyszący im nauczyciele, oddelegowani przez dyrektora szkoły lub rodzice przydzieleni do pomocy.
 1. W szkole mogą działać zespoły wychowawców klasowych oraz zespoły przedmiotowe według opracowanych przez siebie planów pracy. Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.
 2. Cele i zadania zespołu obejmują:
 1. ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania,
 2. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, ich modyfikacji, korelowania treści,
 3. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,
 4. organizację konkursów przedmiotowych,
 5. prowadzenie sprawdzianów i testów porównawczych,
 6. opracowywanie kryteriów oceniania i ocen zachowania,
 7. rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

§ 6

 1. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w uspołecznionych zakładach pracy lub zakładach rzemieślniczych.

§ 7

 1. W szkole szkolny plan nauczania zawiera plan zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i ilość zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z osobą prowadzącą ustala zasady prowadzenia zajęć, które są prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 3. Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

§ 8

 1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym,
 4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
  i kariery zawodowej.
 1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom, rodzicom uczniów
  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne o nieodpłatne.
 3. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczną w Nowym Targu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły w celu:
 1. uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom
  i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 2. udzielania uczniom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 3. udzielana rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej
  z wychowywaniem i kształceniem uczniów.
 1. Osobą koordynującą współpracę jest pedagog szkolny.
 2. Zakres i sposób wykonywania zajęć opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku
  i potrzeb środowiskowych uczniów i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:
 1. pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,
 2. pełnej opieki w czasie przerw między zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,
 3. w czasie wyjść i wyjazdów poza teren szkoły.

§ 9

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyk wyznacza dyrektor szkoły.

Rozdział VI

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

§ 1

 1. Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikacją zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnymi z zasadami określonymi rozporządzeniami MEN.
 2. Po zakończeniu przewidzianego dla danego zawodu cyklu kształcenia uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, lub do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przystąpienie do egzaminu nie jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły.
 3. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a absolwentom – świadectwo ukończenia szkoły, uprawniające do kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia lub liceum, prowadzących kształcenie na podbudowie branżowej szkoły I stopnia.

§ 2

 1. W miarę wolnych miejsc szkoła decyzją dyrektora może przyjąć uczniów przenoszących
  się z innych szkół.

§ 3

 1. Szkoła może prowadzić bibliotekę szkolną będącą pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatów pracy nauczycieli.

§ 4

 1. Szkoła może udzielać pomocy w organizowaniu noclegów w okresach konsultacyjnych
  lub trwania kursów zawodowych.

§ 5

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła powinna posiadać pomieszczenia i zaplecze techniczne zgodne z odpowiednimi wymogami.
 2. W szkole mogą działać (z wyjątkiem parafii i organizacji politycznych) stowarzyszenia, organizacje, centra szkoleniowe, których celem jest działalność edukacyjno – wychowawcza wśród uczniów, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowo-kształcącej szkoły, którym udostępnia się pomieszczenia szkoły w miarę możliwości.
 3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie  i organizację, o których mowa w pkt.2 wyraża dyrektor  po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym i uczniami.
 4. Regulaminy pracy wymienionych w pkt.2 organizacji zatwierdza dyrektor po uzgodnieniu
  z cechem.
 5. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze.
 6. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.
 7. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Rozdział VII

ZADANIA WYCHOWAWCY

§ 1

 1. W szkole zadania wychowawcy wykonuje nauczyciel wychowawca.
 2. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi zwanemu „wychowawcą”.

§ 2

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 2. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
 1. diagnozować warunki życia i warunki nauki swoich uczniów,
 2. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań wychowawczych,
 3. współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 4. współpracować  z pedagogiem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 5. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 6. dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów,
 7. udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się,
 8. kształtować właściwe stosunki między uczniami opierając się na tolerancji poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 9. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami s prawach postępu w nauce i zachowaniu uczniów,
 10. uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami.
 1. Wychowawca prowadzi przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.

§ 3

 1. W szkole pracuje pedagog szkolny, który koordynuje działania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze szkoły. Pedagog pełni także funkcję doradcy zawodowego.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego w szkole należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych problemów młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 9. koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradnią zdrowia psychicznego.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego.

4. W szkole pracuje pedagog specjalny, który współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

5. Do zadań pedagoga specjalnego w szczególności należy rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia uczniom ze szczególnymi potrzebami pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Pedagog specjalny prowadzi badania diagnostyczne związane z „rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły”, a także uczestniczy w  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.

Pedagog specjalny wspiera wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów oraz udziela pomoc uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

Pomoc udzielana przez pedagoga specjalnego dotyczy uczniów, których szczególne potrzeby wynikają m.in. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania lub emocji, specyficznych trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny oraz trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Rozdział VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 1

 1. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki jak również korzysta ze swoich praw zgodnie
  z przepisami szczegółowymi .

§ 2

 1. Nauczyciel w swoich  działaniach dydaktyczno –wychowawczych jest odpowiedzialny
  za jakość i wyniki tej pracy.
 2. W swych działaniach dydaktycznych i wychowawczych nauczyciel jest zobowiązany kierować się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną.
 3. W szczególności nauczyciel realizuje następujące szczegółowe zadania i obowiązki:

a)        umożliwia słuchaczom zdobywanie niezbędnej wiedzy, podtrzymuje  poczucie tożsamości narodowej etnicznej i religijnej,

b)        dba o bezpieczeństwo uczniów,

c)        poprzez odpowiedni dobór metod prowadzenia lekcji dąży do uzyskania jak najlepszych wyników dydaktyczno-wychowawczych,

d)        wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

e)        bezspornie i obiektywnie ocenia wiedzę uczniów,

f)        mobilizuje uczniów do osiągania najlepszych wyników w nauce,

g)        udziela pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie
ich potrzeb.

§ 3

 1. Nauczyciel obowiązany jest :
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, oraz podstawowymi funkcjami szkoły,
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowiek,
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 6. zapewnić bezpieczeństwo uczniów czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 7. pełnić dyżury międzylekcyjne zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.
 8. przestrzegać zapisów statutu,
 9. zapoznawania się z aktualnym stanem prawa oświatowego,
 10. kontrolowania na każdych zajęciach obecności uczniów,
 11. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 12. troszczyć się o poprawność językową uczniów,
 13. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 14. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej,
 15. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
 16. wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 1. współpracować w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem,
 2. dokonywać wyboru programów nauczania,
 3. brać udział w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 4

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu,
 2. warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno wychowawczych,
 3. pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, rady pedagogicznej, szkolnych kolegów i instytucji oświatowych,
 4. zgłaszanie postulatów dotyczących pracy szkoły pod adresem dyrektora,
 5. proponowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych i metodycznych po ich akceptacji przez właściwe organy,
 6. swobodnego wyboru treści nauczania wykraczających poza minimum programowe.
 7. nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
 8. nauczyciel ma prawo do zaproponowania dyrektorowi  szkoły programu nauczania do użytku szkolnego.

§ 5

 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo – zadaniowe.
 2. Cel i zakres działania zespołu przedmiotowego ustalone są regulaminem pracy wyżej wymienionych zespołów.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 4. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca.
 5. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także:
 1. ustalanie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych,
 2. pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego,
 3. wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia pomocy uczniowi.
 1. Zespoły problemowo – zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązywania określonych spraw szkolnych.

§ 6

 1. Nauczyciele, którzy osiągają szczególne wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej mogą być wynagradzani przez dyrektora lub organ prowadzący zgodnie z przyjętym regulaminem nagradzania.

§ 7

 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela, lub obowiązkom o których mowa w rozdziale VIII § 3 ust. 1.

Rozdział IX

UCZNIOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1

 1. Celem ustaleń niniejszego paragrafu Statutu Szkoły jest przede wszystkim:

a)        stworzenie warunków do przejawiania pełnej aktywności intelektualnej uczniów,

b)        motywowanie ich do systematycznej pracy nad wszechstronnym rozwojem swojej osobowości,

 1. umożliwienie współdziałania nauczycieli i uczniów na terenie szkoły.

§ 2

 1. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:

a)        przestrzegać postanowień zawartych w regulaminach szkoły,

b)        uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

c)        posiadać wiedzę określoną programem szkolnym na poziomie określonym podstawą programową,

d)        godnie reprezentować szkołę,

e)        odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych osób zgodnie z zasadami kultury współżycia,

f)        chronić własne życie i zdrowie,

g)        dbać o ład, porządek w szkole, higienę osobistą i wspólne dobro szkolne: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne,

h)        korzystać z szatni szkolnej w okresie jej funkcjonowania,

i)        w miarę możliwości pomagać kolegom w nauce,

j)        uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków pod jakąkolwiek postacią; picie alkoholu i używanie środków narkotycznych należy do jednych z najpoważniejszych wykroczeń przeciw dyscyplinie szkolnej i podlega najsurowszej karze, do skreślenia z listy uczniów włącznie.

k)        uchylony

 1. Uczeń zobowiązany jest wyłączać telefon komórkowy w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 1. w czasie egzaminów nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych, dyktafonów
  i innych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystać z nich,
 1. uczeń ma bezwzględny zakaz korzystania w trakcie zajęć lekcyjnych z odtwarzaczy, dyktafonów, urządzeń telekomunikacyjnych, audio-video, aparatów fotograficznych bez zgody nauczyciela,
 2. uchylony
 3. za zgubienie wyżej wymienionego sprzętu na terenie szkoły lub podczas zajęć przez nią organizowanych szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących ustaleń o charakterze porządkowym:

a) terminowo usprawiedliwiać nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych,

 1. uczestniczyć w zajęciach szkolnych w stroju stosownym, schludnym, nie wyzywającym (w szczególności nie obnażającym okolic pasa i pleców, w zbyt krótkich mocno wykrojonych spodenkach, nie wskazującym na przynależność do subkultur),
 2. posiadać i prowadzić zeszyt przedmiotowy, niezbędne do nauki podręczniki i materiały edukacyjne, przybory
 3. podczas uroczystości państwowych, szkolnych, egzaminów obowiązuje strój odświętny biało – granatowy, biało – czarny (nie dresy, podkoszulki),
 4. nosić odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego,
 5. wykonywać polecenia wydane przez nauczycieli i pracowników obsługi, służby specjalne w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia,
 6. godnie zachowywać się w różnych sytuacjach:

– nie utrudniać prowadzenia lekcji,

– udzielać odpowiedzi w pozycji ustalonej przez nauczyciela,

– zgłaszać chęć odpowiedzi lub zadania pytania przez podniesienie ręki,

– przeciwstawiać się przejawom brutalności i wandalizmu,

– okazywać pomoc potrzebującym, słabszym, młodszym,

– szanować poglądy, przekonania i wyznania innych ludzi,

 1. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody na rzecz szkoły, koleżanek i kolegów,
 2. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne i dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń; uszkodzenie sprzętu pociągnie za sobą konieczność poniesienia kosztów jego naprawy przez sprawcę lub rodziców, a w przypadku stwierdzenia, że powstała szkoda była aktem wandalizmu oprócz pokrycia kosztów wymierzona zostanie surowa kara z wydaleniem ze szkoły włącznie.
 3. przestrzegać zasady bhp i zgłaszać dyrekcji, nauczycielom wszelkie zagrożenia
  lub zauważone nieprawidłowości,
 4. z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn) i religijnych,
 5. przeciwdziałać przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, brutalności, wulgarności i lekceważenia obowiązków ucznia.
 6. nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, a w razie konieczności wcześniejszego, niż to wynika z planu lekcji wyjścia ze szkoły, uczeń powinien przedstawić wychowawcy (w przypadku nieobecności wychowawcy – pedagogowi lub dyrektorowi szkoły) pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć edukacyjnych wraz z podanym powodem,
 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy.
 2. Wszelkie ozdoby typu bransoletki, naszyjniki itp. nie mogą obrażać niczyich uczuć religijnych, przeszkadzać w zajęciach sportowych.
 3. Uczniom nie wolno należeć do organizacji, których program i działalność są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i porządkiem prawnym państwa.
 4. Uczniowie, przebywający na terenie Szkoły i poza nią, w stosunku do rówieśników i dorosłych powinni zachowywać się w sposób, kulturalny, życzliwy, pełen szacunku, pozbawiony agresji i wulgaryzmów i nienaruszający godności drugiego człowieka.
 5. Na terenie szkoły zabrania się używania wyrazów niecenzuralnych i wulgaryzmów.
 6. Uczniom nie wolno manifestować, poprzez strój i fryzurę przynależności do organizacji anarchistycznych, subkultur młodzieżowych, organizacji o charakterze przestępczym i których działalność jest prawnie zakazana. Zabrania się noszenia ubrań z emblematami zawierającymi symbole obraźliwe, wulgarne, promujące spożywanie używek.
 7. Nieobecności ucznia lub słuchacza na zajęciach szkolnych usprawiedliwiane są w terminie
  do 1 tygodnia od dnia ustania przyczyn nieobecności.
 1. w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych trwających dłużej niż 2 tygodnie, o przyczynie nieobecności rodzice lub opiekunowie prawni zawiadamiają wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie lub listownie,
 1. w przypadku ucznia niepełnoletniego powiadomienia dokonują jego rodzice,
 2. dowodem usprawiedliwiającym nieobecność na zajęciach ucznia pełnoletniego jest zaświadczenie lekarskie lub dokument wystawiony przez upoważnioną osobę z  instytucji,
  w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania zajęć było konieczne, bądź uzasadnione usprawiedliwienie rodzica lub pracodawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 1. w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu (poprawkowego, klasyfikacyjnego,
  z przedmiotów zawodowych, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) usprawiedliwienie nieobecności dokonuje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

f)        w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia bądź wagarów szkoła nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności.

 1. W przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez usprawiedliwienia 20 godzin, wychowawca zobowiązany jest udzielić mu upomnienia i odnotować ten fakt w dzienniku
  oraz pisemnie powiadomić o tym rodziców
 1. jeśli takie nieobecności będą się powtarzały w kolejnych miesiącach, wychowawca powinien podjąć działania egzekwujące systematyczny udział w zajęciach dydaktycznych – zgodnie
  z wewnętrznymi ustaleniami,
 2. nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia niepełnoletniego na co najmniej 50% zajęciach
  w okresie 1 miesiąca jest traktowana jako niespełnienie przez niego obowiązku nauki,
 3. niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 4. w terminie do 10 każdego miesiąca wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi szkoły listę uczniów niespełniających obowiązku nauki w poprzednim miesiącu,
 5. dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od dnia uzyskania od wychowawcy klasy listy uczniów niespełniających obowiązku nauki występuje z wnioskiem do wójta (burmistrza miasta)
  o jego egzekucję.
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę, nauczyciela w przypadku udziału w:

– imprezach sportowych,

– konkursach przedmiotowych,

– wycieczkach szkolnych,

– kursach doskonalących,

– kursach bhp,

– innej formie doskonalenia,

– imprezach, gdzie reprezentuje szkołę, za zgodą dyrektora,

 1. zwolnienie, o którym mowa wyżej, przez innego nauczyciela odnotowane zostaje
  w dzienniku, przekazane wychowawcy i stanowi podstawę do nieodnotowywania nieobecności ucznia.
 1. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor mają prawo w uzasadnionych przypadkach do niewyrażania zgody na zwolnienie ucznia z lekcji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, dyrektora szkoły lub na prośbę rodziców lub pracodawcy dopuszcza się możliwość wcześniejszego zwolnienia z zajęć.

§ 3

 1. Każdy uczeń szkoły ma prawo do:

a)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w procesie kształcenia praktycznego przy zachowaniu przepisów bhp
oraz w zgodzie z kodeksem pracy,

b)        poszanowania jego godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Poznania zasad kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów od początku roku,

d)        poznania regulaminu klasyfikowania, oceniania, promowania. Zapoznania się z programem minimum z poszczególnych przedmiotów nauczania na początku roku,

e)        wiedza, umiejętności i praca ucznia powinna być obiektywnie i sprawiedliwie oceniana,

 • uczeń ma prawo być oceniony według pełnej skali ocen,
 • powinien być oceniany systematycznie,
 • ma prawo znać bieżące oceny,
 • powinien być informowany przynajmniej 30 dni przed terminem klasyfikacji
  o przewidywanych ocenach semestralnych lub końcowych,
 • uczeń ma prawo do otrzymania recenzji z pracy pisemnej i uzasadnienia oceny
  z odpowiedzi,

f)        swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
oraz wyznawanej religii jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

g)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h)        sprawiedliwej i obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny,

i)        korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

j)        wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie
się w organizacjach działających w szkole,

k)        udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, społecznej i rozrywkowej,
oraz uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku,

l)        ubiegania się o przyznanie doraźnej pomocy materialnej lub stypendium z funduszu szkoły lub cechu,

 1. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 2. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 3. korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego,
 4. wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
 5. do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe według odrębnych przepisów,
 6. do ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 1. Uczennica w ciąży ma prawo do szczególnej opieki:

–         uzyskania porad o charakterze psychologiczno – pedagogicznym,

–         dostosowania cyklu kształcenia do absencji, urlopu,

 • innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości
  nie powodując opóźnień w zaliczeniu przedmiotów.
 1. Nieobecność uczennicy na zajęciach szkolnych związana z sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem uznaje się za usprawiedliwioną.
 2. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia zaliczenie w terminie egzaminów, ważnych
  dla ciągłości nauki, uczennica ma prawo do złożenia egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie
  z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania.
 3. Uczennica w ciąży może być zwolniona z nauki wychowania fizycznego na ogólnych zasadach.
 4. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do szczególnej opieki ze strony nauczycieli i swoich kolegów.

§ 4

 1. Terminy przeprowadzania sprawdzianów ustalają uczący nauczyciele w porozumieniu z klasą.
 2. Sprawdzany obowiązujący materiał programowy sprzed dwóch tygodni nauki winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Prace pisemne są oceniane i udostępniane do wglądu uczniom w terminie do dwóch tygodni
  (z języka polskiego – do miesiąca).

§ 5

Nagrody i kary

 1. Za dobre wyniki w nauce i przykładną postawę uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwałę wychowawcy klasy,
 2. pochwałę dyrektora wobec klasy lub ogółu uczniów,
 3. list gratulacyjny od dyrektora szkoły,
 4. nagrodę rzeczową lub pieniężną w formie dofinansowania lub sfinansowania udziału
  w wycieczce lub imprezie szkolnej.
 1. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach, osiągnięcia wyróżniającego wyniku
  w olimpiadzie przedmiotowej, turnieju, konkursie, olimpiadzie lub zawodach sportowych odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
 2. Za nieprzestrzeganie ustaleń statutu szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za złe zachowanie poza szkołą, uczeń może być ukarany:

a)        upomnieniem lub naganą dyrektora,

b)        upomnieniem wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec klasy,

c)        zawieszeniem w czynnościach ucznia na czas określony, do momentu wyjaśnienia zajścia,

d)        skreśleniem z listy uczniów z trybem natychmiastowej wykonalności może nastąpić zgodnie z przepisami prawa w przypadku:

 • przekroczenia przez ucznia przepisów prawa karnego, z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego,
 • uszkodzenia ciała kolegów lub koleżanek, lub narażenia na śmierć bądź kalectwo,
 • posiadania, rozpowszechniania środków odurzających, alkoholu,
 •  posiadania na terenie szkoły narzędzi, broni, środków chemicznych zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w szkole i jej otoczeniu,
 • przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie środków odurzających,
 • nieprzestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych w szkole,
 • notorycznego szydzenia z przekonań wyznaniowych innych osób w sposób ostentacyjny,

e)        w szczególności surowej karze podlegają wagary, ucieczki z wybranych zajęć,

f)         w uzasadnionych przypadkach uczeń może być ukarany przez wychowawcę klasy
lub dyrektora szkoły obowiązkiem wykonania określonych prac na rzecz szkoły
lub środowiska.

 1. Uczeń może odwołać się od kary do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę przez wychowawcę klasowego, rodzica lub osobiście.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze życie, zdrowie, dobro uczniów i właściwe funkcjonowanie szkoły nie wprowadza się obowiązku stopniowania kar.

Rozdział X

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

§ 1

 1. Działalność szkoły finansowana jest z:

a)        czesnego,

b)        wpłat dobrowolnych rzemieślników,

c)        dotacji z budżetu państwa,

d)        dotacji na cele szkoły z innych źródeł,

e)        dotacji z budżetu cechu,

§ 2

 1. Wszelka działalność gospodarcza na terenie szkoły może odbywać się za zgodą dyrektora.

§ 3

 1. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe a także akcje charytatywne na terenie szkoły mogą być przeprowadzane jedynie przez wychowawców klas za zgodą dyrektora.

§ 4

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu.

Rozdział XI

Art. 1

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

z uwzględnieniem kształcenia na odległość.

§ 1

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

§ 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu wiadomości i umiejętności w stosunku
  do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej odrębnymi przepisami i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
  oraz  o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić,
 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły,
 4. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali określonej w statucie szkoły,
 5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania według skali określonej w statucie szkoły,
 6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych w statucie szkoły,
 7. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
  i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Oceny wpisuje do dziennika lekcyjnego nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Oceny te są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę  telefonicznie lub podczas konsultacji oraz udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne prace i inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na warunkach określonych przez nauczyciela.

§ 3

 1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów
  i związków wyznaniowych.

§ 4

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 3 uniemożliwia ustalenie śródrocznej
  lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym zwalnia
  z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

§ 5

 1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Fakt poinformowania nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. Wychowawca na pierwszej godzinie z wychowawcą na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Fakt poinformowania wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. Rodzice, a pełnoletni uczniowie samodzielnie wyrażają życzenie uczestnictwa ucznia
  w lekcjach religii lub etyki w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać cofnięte.
 2. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

§ 6

 1. Oceny bieżące ustalane są w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący, w skrócie „cel” – 6,
 2. stopień bardzo dobry, w skrócie „bdb” – 5,
 3. stopień dobry, w skrócie „db” – 4,
 4. stopień dostateczny, w skrócie „dst” – 3,
 5. stopień dopuszczający, w skrócie „dop”  – 2,
 6. stopień niedostateczny, w skrócie „ndst” – 1.
 1. Oceny bieżące zapisuje się w dzienniku lekcyjnym słownie, skrótem literowym, lub cyfrą arabską z datą ustalenia oceny.
 2. W każdym okresie nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania i ustalenia
  co najmniej trzech ocen bieżących, ze zróżnicowanych form kontroli.

§ 7

 1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich (testów, sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, dyktand itp.), odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych i innych form zleconych przez nauczyciela.
 2. Prace pisemne (sprawdziany, testy, prace klasowe) wymagające od ucznia powtórzenia znacznej partii treści nauczania są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
  z określeniem zakresu treści nauczania objętych pracą pisemną i  wpisane do dziennika lekcyjnego.
 3. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie, teście lub pracy klasowej uczeń powinien odpowiednio przystąpić do sprawdzianu, testu lub pracy klasowej z zakresu materiału, który obejmowała praca pisemna w dodatkowym terminie uzgodnionym
  z nauczycielem.
 4. W tygodniu mogą się odbyć co najwyżej dwie prace pisemne jednogodzinne
  lub dwugodzinne.
 5. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna taka jak: sprawdzian, test, praca klasowa.
 6. Kartkówka powinna obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka powinna być jedyną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności na danej lekcji.
 7. Poprawa wszystkich zadań pisemnych powinna się odbyć w terminie do dwóch tygodni, z wyjątkiem języka polskiego, z którego poprawa zadań pisemnych może odbywać
  się w terminie do trzech tygodni. W przypadku choroby nauczyciela termin ten wydłuża
  się o czas trwania zwolnienia.
 8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny.

§ 8

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w statucie szkoły.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do rozpoczęcia ferii zimowych.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Ocenę z zajęć praktycznych  ustala:
 1. w przypadku organizowanej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia praktycznego;
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w stopniach według następującej skali:
 1. celujący;                  
 2. bardzo dobry;          
 3. dobry;                      
 4. dostateczny;            
 5. dopuszczający;       
 6. niedostateczny.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu
  się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 9

 1. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają na podstawie ocen bieżących śródroczne oceny klasyfikacyjne i wpisują do dziennika lekcyjnego słownie odpowiednio w rubryce przeznaczonej dla śródrocznej oceny klasyfikacyjnej.

§ 10

 1. Na co najmniej tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają i przekazują uczniom oceny przewidywane oraz wpisują je cyfrą do dziennika lekcyjnego.
 2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania o ocenach przewidywanych:
 1. uczniów następnego dnia roboczego, w którym mają zaplanowane zajęcia lekcyjne,
 2. rodziców ucznia niepełnoletniego na zebraniu z rodzicami.
 1. Uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice mogą złożyć wniosek
  z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  w terminie do 3 dni od przekazania informacji o ocenach przewidywanych.
 2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który:
 1. systematycznie uczęszczał na zajęcia, także w kształceniu na odległość,
 2. nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione,
 3. przystąpił do większości sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym terminie, także przeprowadzanych w kształceniu na odległość,
 4. którego spotkało zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu.
 1. Oceny spełniania przez ucznia ww. warunków dokonuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce podwyższyć ocenę.
 2. Po pozytywnej decyzji nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przygotowuje zestaw zadań, ćwiczeń i pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się uczeń i przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia w sposób określony w zasadach kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, przewidywana ocena pozostaje bez zmian.
 3. Na kilka dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują roczne oceny klasyfikacyjne
  do dziennika lekcyjnego w rubryce przeznaczonej dla oceny rocznej.

§ 11

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  5 dni
  od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.
 3. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian lub uczeń pisze sprawdzian i przesyła
  do oceny metodą stosowana w szkole w kształceniu na odległość.
 4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Nauczyciel przygotowuje pytania do części pisemnej i ustnej lub praktycznej zgodnie
  z wymaganiami edukacyjnymi. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu
  na odległość – składa się tylko z części pisemnej.
 6. Czas trwania sprawdzianu w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – czas trwania sprawdzianu
nie może przekroczyć 60 minut.

 1. Ustalona tą drogą roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
  od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ustalona tą drogą ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami przeprowadzania tego egzaminu.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Powyższe przepisy stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni
  od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
  jest ostateczna.

§ 12

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który na to zezwolił. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W kształceniu na odległość egzamin  ten przeprowadzany jest w sposób analogiczny jak egzamin klasyfikacyjny (ust. 7).

 1. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i laboratoryjnych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.

 1. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 60 minut.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji,
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczniowi, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w uzgodnionym terminie, dyrektor wyznacza dodatkowy termin.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia, z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość.
 4. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 5. Klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
  jest możliwe w sytuacji, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikowania.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 13

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, z których egzamin winien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie.

 1. Dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość,
a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
  na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Jeśli egzamin jest przeprowadzany w trakcie kształcenia na odległość powyższy zapis nie ma zastosowania, gdyż dyrektor jednoosobowo ustala skład komisji lub wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.

 1. Pytania do części pisemnej i ustnej egzaminu poprawkowego (a także ćwiczenia praktyczne) przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w oparciu o realizowany program nauczania. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.
 2. Czas trwania egzaminu poprawkowego w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut,
  a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – czas trwania egzaminu

nie może przekroczyć 60 minut.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. wynik egzaminu oraz ostateczną ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym
  przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 14

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe
  od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są: zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
  w klasie programowo wyższej.
 5. Uczeń kończy szkołę, jeśli w klasie programowo najwyższej otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, wyższe od niedostatecznej.
 6. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, ani na ukończenie szkoły.

Art. 2

Zasady ustalania oceny zachowania.

§ 1

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczyste,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 2

– uchylony

§ 3

 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać własną opinię o swoim zachowaniu oraz zachowaniu kolegów.
 2. Ocenę zachowania ustala się jako śródroczną i końcową.
 3. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca klasy informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 5. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie
  do wychowawcy o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji
  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły wraz z uzasadnieniem przez dziennik podawczy sekretariatu.
 7. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły.
 8. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 9. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.
 10. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela rady pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.
 11. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.
 12. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób biorących udział
  w rozmowie.
 13. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen ucznia.

§ 4

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana.

§ 5

 1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Kryteria ocen:
 • wzorowe – otrzymuje uczeń, który: posiada wzorową frekwencję, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, uzewnętrzniającą się dbałością o kulturę języka, wygląd zewnętrzny
  i poprawne stosunki z członkami społeczności klasowej i szkolnej,
 • bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który: bez zarzutu spełnia wszystkie wymagania wynikające z treści oceny, charakteryzuje się dbałością o postępy w nauce i kulturę osobistą, przestrzega zasad współżycia społecznego,
 • dobre – otrzymuje uczeń, który: w znacznej części spełnia wymagania zawarte w treści oceny; jest osobą pozytywną, przestrzega elementarne zasady kultury osobistej i normy współżycia społecznego, reaguje pozytywną zmianą zachowania na uwagi nauczycieli
  i wychowawcy odnośnie zachowania,
 • poprawne –  otrzymuje uczeń, który:  w części spełnia wymagania zawarte w treści oceny, jest bierny wobec wymogów regulaminu szkolnego,
 • nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który:  rażąco uchybia wymaganiom treści oceny,
  nie osiąga postępów w nauce i demonstruje brak zaangażowania w swój rozwój osobisty, notorycznie lekceważy normy współżycia społecznego, charakteryzuje się niską kulturą osobistą, nie reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawców dotyczące zachowania,
 • naganne – otrzymuje uczeń, który ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Jest arogancki, agresywny, wulgarny w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Prowokuje bójki. Znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie i zastraszanie.  Rozmyślnie dewastuje mienie szkolne. Działa w nieformalnych grupach przestępczych. Nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
 1. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach, uwzględniając najlepszą znajomość wychowanka, przyznaje się wychowawcy prawa do podniesienia oceny, mimo, że uczeń nie spełnia wszystkich wymaganych przy danej ocenie kryteriów.
 2. – uchylony
 3. – uchylony

§ 6

Procedury odwoływania się od oceny zachowania:

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu
7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Wniosek składa się dyrektorowi szkoły na piśmie wraz z jego uzasadnieniem przez dziennik podawczy sekretariatu szkoły.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. Imię i nazwisko ucznia,
 2. skład komisji,
 3. termin posiedzenia komisji,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 7

Kryteria ogólne dotyczące treści oceny:

1.        Ocena z zachowania powinna:

 1. kształtować postawę uczniów zgodnie z wymogami życia społecznego,
 2. uaktywniać uczniów w procesie doskonalenia własnej osobowości,
 3. wyrażać stosunek uczniów do:
 • nauki oraz innych obowiązków szkolnych,
 • rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, godzenia nauki z obowiązkami domowymi,
 • systematyczności i punktualności uczęszczana na zajęcia szkolne,
 • przestrzegania bezpieczeństwa pracy,
 • dbałości o podręczniki szkolne, mienie społeczne, ogólnonarodowe,
 • poszanowania tradycji szkoły,
 • pracy na rzecz klasy, szkoły środowiska.
 1. Uczeń powinien:
 • reagować na zło, być uczciwym w życiu codziennym,
 • dbać o zachowanie norm życia społecznego,
 • nie naruszać godności własnej i innych,
 • dbać o kulturę słów,
 • dbać o własne zdrowie, higienę osobistą, estetykę własnego wyglądu, o ład i estetykę otoczenia,
 • szanować swoich rodziców, nauczycieli, rówieśników, nieść pomoc osobom potrzebującym,
 • być tolerancyjnym, jeżeli chodzi o przekonania.
 1. W ocenie należy uwzględniać także aktywność społeczną:
 • prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły i środowiska,
 • pracę w samorządzie klasowym i szkolnym,
 • aktywną działalność w organizacjach działających na terenie szkoły lub w środowisku
  i w kołach zainteresowań,
 • osiągnięcia sportowe,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody, olimpiady).

§ 8

Wyróżnienia, nagrody, kary:

 1. Nagrody:
 • wyróżnienie wychowawcy klasy,
 • wyróżnienie dyrektora szkoły,
 • list pochwalny wysłany do rodziców,
 • wyróżnienie rzeczowe dyrektora szkoły.
 1. Kary:
 • upomnienie wychowawcy,
 • upomnienie (nagana) dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
 • przeniesienie do innej klasy,
 • nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem z jednoczesnym powiadomieniem rodziców, zakładu pracy lub mistrza, u którego uczeń pobiera praktyczna naukę zawodu,
 • wydalenie dyscyplinarne ze szkoły.
 1. Za takie przewinienia jak: notoryczne wagary, pobicia, kradzieże, stan wskazujący na spożycie alkoholu, rażące naruszenie norm zachowania się w szkole, a także miejscach publicznych uczniowie otrzymują naganę dyrektora z ostrzeżeniem. Chcący poprawić się zobowiązani są do wyrażenia swej woli na piśmie w formie oświadczenia. Przy fakcie powinni być: wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rodzice (prawny opiekun). Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora
  z ostrzeżeniem nie może otrzymać wyższej oceny z zachowania niż ocena naganna.
 2. Jeżeli mimo oświadczenia uczeń nie poprawia swojego zachowania, zostaje decyzją rady pedagogicznej wydalony ze szkoły.
 3. Dyrektor szkoły może zawiesić decyzję o przeniesieniu do innej klasy, innej szkoły  
  lub wydaleniu, jeżeli uczeń, na którego nałożono karę otrzyma pisemne poręczenie wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego w szkole, samorządu szkolnego, klasowej rady rodziców, pracodawcy, lub innej organizacji wyższej użyteczności publicznej

Rozdział XII

ZASADY REKRUTACJI

§ 1

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Zawodowej Szkoły Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych  w Nowym Targu decydują następujące kryteria:
 1. Oceny z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum, lub szkoły podstawowej to jest z języka polskiego, matematyki, fizyki i historii.
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej:
 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
 3. osiągnięcia sportowe i artystyczne.
 1. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej (liczba uzyskanych punktów), zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

a) celujący                        20 pkt.

b) bardzo dobry                18 pkt.

c) dobry                        15 pkt.

d) dostateczny                        10 pkt.

e) dopuszczający                  2 pkt.

Trzy wybrane zajęcia edukacyjne to: historia, matematyka i fizyka.

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:

a) za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem                5 pkt.

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego                 12 pkt.
 • finalista konkursu wojewódzkiego                         10 pkt.
 1. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
 • na szczeblu co najmniej powiatowym                 2 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim                        4 pkt.
 • na szczeblu ponadwojewódzkim                 5 pkt.

§ 2

 1. Terminy składania dokumentów i terminy rekrutacji ustala dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje dyrektor ucznia na podstawie:
 1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
 3. dla ucznia kontynuującego we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

Rozdział XIII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO.
WSPÓŁPRACA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI

§ 1

 1. Szkoła realizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na zajęciach „Podstawy przedsiębiorczości”, podczas godzin wychowawczych i podczas zajęć organizowanych przez pedagoga szkolnego.

§ 2

 1. Pedagog szkolny i wszyscy nauczyciele uczący wspierają uczniów w prawidłowym wyborze

zawodu i kierunku kształcenia poprzez:

 1. gromadzenie i udostępnianie uczniom informatorów i innych materiałów związanych
  z rozwojem zawodowym i wyborem dalszego kształcenia,
 2. udział w dniach otwartych szkół i zakładów pracy,
 3. organizację wycieczek zawodowych do zakładów pracy i urzędów.

§ 3

 1. Pedagog szkolny utrzymuje kontakty z instytucjami powołanymi do opieki nad młodzieżą,
  a w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, kuratorami sądowymi, policyjnymi służbami prewencyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła ma prawo do własnego ceremoniału i godła. Może posiadać własny sztandar.

Udostępnij:

Pozostałe wydarzenia:

Wydarzenia

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym

Dnia 15 stycznia 2024 r. odbyły się mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. Udział w nich wzięło 9 uczniów, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji klasowych: Hubert

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.