WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

§ 2

Kandydaci kończący szkołę podstawową rejestrują się samodzielnie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat, a następnie składają wydrukowane podanie.

§ 3

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie, których stan zdrowia umożliwia kształcenie w danym zawodzie oraz niepełnosprawność określona w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną nie uniemożliwia realizacji z uczniem podstawy programowej oraz ramowego planu nauczania dla publicznej branżowej szkoły I stopnia.

§ 4

 1. W ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, biologii i historii:

 1. celujący – 20 pkt.
 2. bardzo dobry – 18 pkt.
 3. dobry – 15 pkt.
 4. dostateczny – 10 pkt.
 5. dopuszczający – 2 pkt.

 1. Kandydatom do szkoły, będących laureatami olimpiad lub konkursów, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,  liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

 1. za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.

 1. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt.
 • finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.

 1. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne – do 5 pkt.

Przyznane punkty →

1

2

3

4

5

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

II-III miejsce w powiecie

I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim

I – III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim

II – III ogólnopolski

I miejsce ogólnopolski

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

II-III miejsce w etapie powiatowym

I miejsce lub laureat konkursu powiatowego

I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego

II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego

I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego

WOLONTARIAT

2 punkty

 

 

 

 

PRACA NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO

2 punkty

 

 

 

 

 1. Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkoły:

Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe: baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej

Konkursami, organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów, a to: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne).

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

 1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
 2. poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku  egzaminu ósmoklasisty
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)
 6. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 7. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych wizerunkowych dla potrzeb szkoły

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w szkole są:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 1. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

Udostępnij:

Pozostałe wydarzenia:

Wydarzenia

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym

Dnia 15 stycznia 2024 r. odbyły się mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. Udział w nich wzięło 9 uczniów, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji klasowych: Hubert

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.