Kucharz

Nauka zawodu „kucharz” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Kucharz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Do głównych zadań kucharza należą: organizowanie produkcji gastronomicznej, wykonywanie różnymi technikami i metodami, w oparciu o normy surowcowe, różnorodnego asortymentu potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobieranie i posługiwanie się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym stosowanym w gastronomii, ocenianie jakościowe surowców, półproduktów i gotowych potraw, dobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej, przechowywanie środków spożywczych, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, opracowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie zawodu kucharza wymaga dużej sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na charakter produkcji kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową, czucie smakowe oraz rozróżniać barwy. Specyfika zawodu wymaga także uzdolnień organizacyjnych oraz zamiłowania do ładu i porządku oraz umiejętności pracy w zespole.. Kucharze zatrudniani są w różnych podmiotach gospodarki prowadzących działalność gastronomiczną. Są to najczęściej restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, restauracje hotelowe, cafeterie, cukiernie, stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, bursy, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharze mogą być również zatrudniani w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.