Przetwórca mięsa

Nauka zawodu „przetwórca mięsa” podejmowana jest po ukończeniu szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, by po jego zdaniu uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, uprawniający do podejmowania pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w liceum i podnosić swoje umiejętności na kursach kwalifikacyjnych aż do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie włącznie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz turnusy dokształcające z teorii zawodowej w zakresie : technologii mechanicznej, rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, języka obcego technicznego, podstaw prowadzenia i dokumentowania działalności gospodarczej, rachunkowości zawodowej, zasad bhp i ochrony p.poż, ochrony środowiska, przepisów prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakładach rzemieślniczych i uczeń otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Wędliniarz zajmuje się ubojem zwierząt oraz obróbką poubojową tusz. Dokonuje obróbki kompletu jelit i rozbioru ośrodków. Przeprowadza rozbiór tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawa mięso. Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem mięsa oraz zabezpieczaniem przed zepsuciem przez chłodzenie, zamrażanie, peklowanie i wędzenie. Produkuje wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe, konserwy oraz tłuszcze topione. Zajmuje się rozdrabnianiem mięsa, przeprowadza peklowanie suche i mokre, obsługuje nastrzykiwarki, masownice, kutry, mieszałki, nadziewarki. Dokonuje obróbki termicznej surowców i półproduktów oraz pakuje gotowe wyroby. Produkuje wyroby garmażeryjne oraz zajmuje się przygotowaniem półproduktów mięsnych do smażenia lub pieczenia. Wykonuje również zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym mięsa i jego przetworów. Produkcja żywności odbywa się w pomieszczeniach o dużych wymaganiach higienicznych, dlatego pracownicy wykonują zadania zawodowe w odzieży ochronnej, przestrzegając rygorystycznych wymagań sanitarno-higienicznych. Praca w tym zawodzie wymaga również posiadania aktualnych badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Udostępnij:

Inne proponowanene kierunki:

Strona jest w trakcie modyfikacji… Prosimy o wyrozumiałość.